Sprawdź co się u nas dzieje

Przedsiębiorco uzupełnij kwalifikacje w CEIDG !

2 grudnia 2019r. 

Szanowni Przedsiębiorcy, Rzemieślnicy !


W ślad za informacją  w sprawie konieczności zaktualizowania swoich uprawnień i kwalifikacji zawodowych uprzejmie informujemy, że do dnia dzisiejszego ustawodawca nie przygotował znowelizowanej wersji formularza w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej . W związku z tym do czasu zaktualizowania w/w formularza nie ma możliwości wprowadzenia zmian w przedmiotowej materii.

Poinformujemy Państwa jak tylko zajdzie taka możliwość.

CRRiP w Gliwicach

22 listopada 2019r.

Szanowni Rzemieślnicy !

Uprzejmie informujemy, że w związku z nowelizacją Ustawy o Rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1267 z poź. zm.) i przepisami, które będą obowiązywać od 1.01.2020r. dotyczącymi konieczności wprowadzenia aktualizacji przez Przedsiębiorców w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej posiadanych przez siebie kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1-4 dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje są :
„1) dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej, ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej szkoły
o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła;
2) dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła;
3) świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła;”
Jednocześnie obowiązek ten wynika także z art. 3 pkt. 2 i 3 w związku z art. 44 ust. 1 ustawy
z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1291 z poź. zm.)
Wobec powyższego uprzejmie prosimy o niezwłoczne uzupełnienie swoich danych w CEIDG w zakresie posiadanych uprawnień i kwalifikacji związanych z wykonywaniem obowiązków nauczyciela zawodu realizowanego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego podpisanej z pracownikiem młodocianym. Niedopełnienie w/w obowiązku w terminie do 31.12.2019r. może skutkować odmową przyznania przez Jednostkę Samorządu Terytorialnego dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego zgodnie z art. 122 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2019r. Prawo Oświatowe ( tj. Dz. U. 2018 poz. 996 z poź. zm.)

CRRiP w Gliwicach

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2023 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.