Sprawdź co się u nas dzieje

Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maraca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty

W nawiązaniu do wczorajszej informacji w sprawie sposobu postępowania wobec młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w okresie zawieszenia zajęć w szkołach zawodowych - i w związku z kolejną falą pytań i wątpliwości – w ślad za informacją ze Związku Rzemiosła Polskiego przedstawiamy dodatkowe informacje, uzupełniające stanowisko w przedmiotowej kwestii, które mamy nadzieje przyczynią się do uporządkowania niektórych wątpliwości:

 Rozporządzenie, http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000041001.pdf  nie zamyka całkowicie działalności szkół (m.in. zawodowych, w których dokształcają się młodociani pracownicy), lecz czasowo ogranicza ich funkcjonowanie.

 Dlatego w komunikacie Ministra Edukacji  Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach) znalazły się informacje o możliwości organizacji przez szkolę nauki na odległość  z wykorzystaniem elektronicznych zasobów edukacyjnych oraz dziennika elektronicznego.

 Z dzisiejszych komunikatów wiemy, że niektóre szkoły już przygotowały się do tej formy pracy z uczniami. Uczniowie, w okresie wskazanym w w/w rozporządzeniu,  mają  odnotowywać się w  dzienniku elektronicznym i realizować zadania zdalnie przekazywane przez nauczycieli. W ten sposób jest zabezpieczona kontynuacja edukacji w zakresie poszczególnych przedmiotów.

 W  sytuacji, kiedy szkoła zorganizuje dla uczniów zdalną naukę, należy uznać, że uczniowie - młodociani pracownicy w dni tygodniana realizacje nauki teoretycznej w szkole, powinni wykonywać zadania w formule on-line w domu.

 Uczniowie - młodociani pracownicy do pracodawcy powinni zgłosić się w te dni, które w szkolnym planie nauczania zostały wyznaczone na realizację praktycznej nauki zawodu (chodzi o umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu).

 Należy podkreślić, że powyższe decyzje i rozwiązania, przyjęte przez MEN, podyktowane są nadzwyczajnymi okolicznościami, które wymuszają wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.