Sprawdź co się u nas dzieje

Wystawianie ocen - pracownicy młodociani

Szanowni Rzemieślnicy, Przedsiębiorcy !

Przypominamy, że do 10 czerwca br. pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych jest zobowiązany do wystawienia oceny za semestr II bazując
na podstawie oceny z pierwszego semestru oraz na podstawie realizacji zajęć praktycznych przez ucznia w I semestrze tj do 12 marca br. 

Przypominamy, aby oceny wystawić w dzienniczku praktycznej nauki zawodu lub jeśli wymaga tego szkoła na osobnym zaświadczeniu.

Skala ocen :

Celujący - 6
Bardzo dobry - 5
Dobry - 4
Dostateczny - 3
Dopuszczający - 2

Niedostateczny - 1

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2023 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.