Sprawdź co się u nas dzieje

Ważny komunikat dotyczący spisywania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego

Szanowni Rzemieślnicy – Przedsiębiorcy !

Uprzejmie przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami podpisywanie umów o pracę w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy odbywa się maksymalnie do 13 listopada 2020r. 

 Podpisanie umowy po tym terminie wiąże się z brakiem możliwości refundacji wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne  do końca roku kalendarzowego tj. do 31.12.2020r.
Jeśli są Państwo zainteresowani spisaniem umowy proszę o kontakt : 32-231-39-92 lub 512-733-940.
 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami termin podpisania umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, o którym mowa wyżej nie ma zastosowania w przypadku umożliwienia młodocianemu pracownikowi kontynuowania nauki zawodu u nowego pracodawcy, w czasie trwania roku szkolnego, w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z dotychczasowym pracodawcą z powodu:
1) ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
2) reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
3) orzeczenia lekarskiego zawierającego przeciwwskazania do kontynuowania nauki w danym zawodzie przez młodocianego;
4) zmiany miejsca zamieszkania lub innej ważnej przyczyny losowej uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego u dotychczasowego pracodawcy.
   
Biuro Cechu 

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.