Sprawdź co się u nas dzieje

Komunikat MEN z 04.11.2020r

Szanowni Rzemieślnicy – Przedsiębiorcy !

W związku z komunikatem opublikowanym na stronie internetowej MEN z dnia 04.11.2020r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych

w okresie od 09 listopada do 29 listopada br. uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami są zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy na

mocy art. 15f specustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z COVID-19.

Zwolnienie dotyczy również pełnoletnich pracowników młodocianych.

Uprzejmie przypominamy, że pracownikom młodocianym należy złożyć oświadczenie (w formie pisemnej) o zwolnieniu ze świadczenia pracy w okresie od 09 listopada do 29 listopada 2020r. i

określić należy czy za ten okres pracownik młodociany otrzyma wynagrodzenie czy też nie.

Przypominany również o konieczności zlecania pracownikom młodocianym zadań do wykonania w domu i cotygodniowego rozliczania z ich wykonania tak aby mieli Państwo podstawę do

wystawienia oceny semestralnej z praktycznej nauki zawodu.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.