Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Zgodnie z art. 122. ust.1. Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016r. tj. Dz.U. 2018 poz. 996 Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie do 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika (termin egzaminu podany jest na zaświadczeniu o wyszkoleniu).

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

  1. Wypełniony druk wniosku o dofinansowanie według JST. właściwej dla miejsca zamieszkania pracownika młodocianego (do pobrania na stronie właściwego urzędu gminy/miasta)
  2. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,  
  3. Oświadczenie dotyczące kosztów z tytułu wyszkolenia
  4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę u pracodawcy,
  5. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  6. Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin (dotyczy młodocianego pracownika),
  7. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  8. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę,

Dokumenty do pobrania:

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2019 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.