Dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego

Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.
2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267 i 2245),
b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;
3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. 2.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
1) w przypadku nauki zawodu – do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy;
jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia

2a.) W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1, wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wynosi do 10 000 zł.

Zwiększenie wysokości kwoty dofinansowania kosztów kształcenia pracownika młodocianego dotyczy zawodów :

- Elektromechanik 741201
- Elektryk 741103
- Kierowca - mechanik 832201
- Mechanik - monter maszyn i urządzeń 723310
- Ślusarz 722204

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie maksymalnie do 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika (termin egzaminu podany jest na zaświadczeniu o wyszkoleniu).

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego - powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

  1. Wypełniony druk wniosku o dofinansowanie według JST. właściwej dla miejsca zamieszkania pracownika młodocianego (do pobrania na stronie właściwego urzędu gminy/miasta)
  2. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,  
  3. Oświadczenie dotyczące kosztów z tytułu wyszkolenia
  4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę u pracodawcy,
  5. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  6. Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin (dotyczy młodocianego pracownika),
  7. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  8. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę,

Dokumenty do pobrania:

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.