Refundacja

Wynagrodzenie brutto pracowników młodocianych (uczniów) obowiązujące w okresie od 1 czerwca do 31 sierpień 2020r. 
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2020 r. wyniosło - 4.580,20 zł (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1100).

czerwiec / lipiec / sierpień 2020r. 

ROK NAUKI

%

BRUTTO

NETTO

I

5 %

266,57 zł

230,02 zł

II

6 %

319,89 zł

 276,03 zł

III

7 %

373,20 zł

322,04 zł

Przyuczenie

4 %

213,26 zł

184,03 złPrzypominam, że są to stawki minimalne, które należy wypłacać pracownikom młodocianym. Natomiast należy pamiętać, że uczniom z OHP na przyuczeniu stawka wynagrodzenia wynosi zawsze 4% 

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

Podstawa prawna:
 § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010).

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem.

Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro.

Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

Dokumenty potrzebne do wniosku o zawarcie umowy o refundację:

 1. wypełniony druk wniosku o zawarcie umowy,
 2. oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,
 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 4. wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
 5. Regon,
 6. NIP,
 7. akt małżeństwa jeśli była zmiana nazwiska mistrza szkolącego,
 8. umowa o pracę jeśli mistrz jest pracownikiem,
 9. dokumenty instruktora praktycznej nauki zawodu - jedno z poniższych :
  • Dyplom Mistrzowski
  • Dyplom Technika
  • Dyplom Uczelni oraz Kurs Pedagogiczny

Wszystkie kopie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem (pieczątka firmowa, data, podpis).

Dokumenty do pobrania:

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2020 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.