Sprawdź co się u nas dzieje

Nowe stawki wynagrodzeń dla pracowników młodocianych

Konieczność odprowadzania od części podwyższonych wynagrodzeń składki zdrowotnej

Od 1 września 2023 r. wzrosły stawki procentowe wynagrodzeń pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego. W związku z powyższym niestety przekłada się to na konieczność odprowadzania od części podwyższonych wynagrodzeń składki zdrowotnej.
Generalnie młodociany, który jest zatrudniony na umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego jest traktowany w świetle przepisów ubezpieczeniowych jak pracownik i obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Natomiast w świetle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych /art. 21 ust.1 pkt 148/ osoby osiągające przychody m.in. ze stosunku pracy, które nie ukończyły 26 lat korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego /ulga dla młodych/ do kwoty wynoszącej w 2023 r.  85.528 zł. Jak z powyższego wynika zwolnienie z podatku nie zwalnia młodocianego pracownika z opłacania części składek zus oraz składki zdrowotnej.
Jednak, gdy młodociany pracownik korzysta z ulgi dla młodych  należy pamiętać, że w przypadku, gdy składka na ubezpieczenie zdrowotne od przychodu zwolnionego od pdof jest wyższa od zaliczki na pdof, którą płatnik obliczyłby według zasad obowiązujących na dzień 31 grudnia 2021 r., gdyby przychód zatrudnionego młodocianego pracownika nie był zwolniony od podatku z tytułu tej ulgi, to składkę na ubezpieczenie zdrowotne obliczoną za poszczególne miesiące należy obniżyć do wysokości tej hipotetycznej zaliczki na pdof. Taki tryb postępowania określono w art. 83 ust. 2a i 2b ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dla przypomnienia należy dodać, iż zasady obowiązujące na 31 grudnia 2021 r. do obliczenia zaliczki na pdof to I próg podatkowy – 17%, KUP – 250 lub 300zł. oraz kwota wolna 43,76zł.
W związku z powyższym od 1 września 2023 r. wygląda to następująco:

  • w przypadku młodocianych, którym przysługują koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł. składkę zdrowotną należy odprowadzić od wypłaconego minimalnego wynagrodzenia młodocianym pracownikom w II roku nauki /6,22zł./ oraz w III roku nauki /16,59zł./, a dla przyuczanych i młodocianych w I roku nauki składka zdrowotna wynosi „0”,
  • - w przypadku młodocianych, którym przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodu /dojeżdżający/ w wysokości 300 zł. składkę zdrowotną należy odprowadzić od wypłaconego minimalnego wynagrodzenia młodocianym pracownikom w III roku nauki /8,09zł./, a dla przyuczanych i młodocianych w I i II roku nauki składka zdrowotna wynosi „0”.

Taka sytuacja dotyczy okresu wrzesień-listopad 2023 r. Natomiast jak sytuacja będzie się kształtowała w kolejnych okresach rozliczeniowych zależeć będzie od wysokości ogłaszanego przez GUS przeciętnego wynagrodzenia w kolejnych kwartałach roku.
O powyższych zmianach prosimy poinformować wszystkich zainteresowanych rzemieślników.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.