Sprawdź co się u nas dzieje

Adepci Śląskiego Rzemiosła

Cech Rzemiosł różnych w Gliwicach prowadzi rekrutację w ramach projektu „Adepci Śląskiego Rzemiosła” realizowanego przez Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.07.2016 do 30.04.2018 roku.

Wartość projektu: 927 020,00 zł, w tym dofinansowanie UE 781 292,46 zł.

Projekt skierowany jest do osób młodych, w tym niepełnosprawnych, w wieku 15-29 bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET,

Zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET uznaje się osobę w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:

  1. nie pracuje (tj. osoba bezrobotna lub bierna zawodowo),
  2. nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  3. nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy.

W sprawie szczegółów rekrutacji prosimy o kontakt z biurem Cechu tel. 32-231-39-92

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2022 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.