Fundusze europejskie

Toszecka Akademia Sztuki Kulinarnej

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach w partnerstwie z Gminą Toszek zrealizował projekt szkoleniowy na obszarze Gminy Toszek pod nazwą "Toszecka Akademia Sztuki Kulinarnej"

OSIĄGNIĘTE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW Z REALIZACJI PROJEKTU: OSIĄGNĘLIŚMY 95 % REALIZACJI WSKAŹNIKA

Zgodnie z założeniami z wniosku o dofinansowanie projektu „Toszecka Akademia Sztuki Kulinarnej” zrealizowane zostały dwa szkolenia.

W szkoleniu z zakresu "Carvingu" brało udział 20 osób. Dziesięć z nich zakończyło udział w projekcie po realizacji szkolenia Carving. Pozostałe kontynuowały swój udział w projekcie poprzez uczestnictwo w szkoleniu "Kucharz małej gastronomii z obsługą cateringu".

 

 

Szkolenie "Kucharz małej gastronomii z obsługą cateringu" składało się z części teoretycznej oraz części praktycznej. Do zaliczenia części teoretycznej przystąpiło 10 osób - wszystkie uzyskały zaliczenie. Do egzaminu końcowego z części praktycznej przystąpiło 9 osób - wszystkie ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym. Jedna osoba zrezygnowała z udziału w projekcie.

Projekt skierowany był do mieszkańców gminy Toszek, zarówno kobiet jak i mężczyzn. W związku z faktem, że większe bezrobocie w gminie Toszek występuje wśród kobiet, to głównie kobiety zgłosiły się do udziału w szkoleniach.

Promocja projektu w tym samym stopniu była skierowana zarówno do kobiet jak i mężczyzn, jednak do udziału w projekcie zgłosił się 1 mężczyzna, który uczestniczył w szkoleniu z zakresu carvingu. W szkoleniu z zakresu "Kucharz małej gastronomii z obsługą cateringu" brało udział 10 kobiet, choć dostęp do szkolenia był zapewniony zgodnie z zasadą równości płci także dla mężczyzn.

 

 

 

ARCHIWUM

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.3 "Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich".

W ramach projektu realizowane będą dwa szkolenia skierowane do osób bezrobotnych i rolników z obszaru Gminy Toszek zarówno kobiet jak i mężczyzn.

  • Szkolenie nr 1 - to szkolenie z zakresu "Carvingu" to jest tajlandzkiej sztuki rzeźbienia w owocach i warzywach.
  • Szkolenie nr 2 - to szkolenie zawodowe obejmujące 400 godzin nauki zawodu - "Kucharz małej gastronomii z cateringiem".  Szkolenie składa się z częsci teoretycznej - 100 godzin lekcyjnych i części praktycznej 300 godzin zegarowych.

W szkoleniu nr 1 - weźmie udział 20 osób, a nr 2 - 10 osób. Rekrutację do w/w szkoleń prowadzi Partner projektu, to jest Gmina Toszek od dnia 06.12.2010 r do 31.12.2010 r. Szkolenia rozpoczną się w styczniu 2011 r. Przewidywane zakończenie projektu to 30 kwiecień 2011 r.

Dokumenty niezbędne do rekrutacji oraz regulamin, można pobrać u Lidera projektu w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Gliwicach, ul. Raciborska 2 lub u Partnera Projektu w Urzędzie Miejskim w Toszku, ul. Bolesława Chrobrego 2 (Lokalne Okienko Przedsiębiorczości). Dokumenty rekrutacyjne można pobrać także ze stron internetowych Lidera projektu i Partnera projektu. Wszelkich informacji w zakresie projektu można uzyskać pod numerami telefonów 32 232 46 99 lub 32 237 80 30.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.