Stawka refundowanego wynagrodzenia

Wynagrodzenie brutto pracowników młodocianych (uczniów) obowiązujące w okresie od grudnia 2018 do lutego 2019Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2018 r. wyniosło - 4.580,20 zł (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1100).

grudzień 2018, styczeń 2019, luty 2019:

ROK NAUKI

1.12.2018 r. - 28.02.2019 r.

I rok nauki - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 

183,21 zł

II rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 

229,01 zł

III rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 

274,81 złPodstawa prawna:
§ 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010).

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2019 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.