Stawka refundowanego wynagrodzenia

Wynagrodzenie brutto pracowników młodocianych (uczniów) obowiązujące w okresie od 01 września 2019r. do 31 listopada 2019r.
Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2018 r. wyniosło - 4.580,20 zł (Mon. Pol. z 2018 r. poz. 1100).

wrzesień, październik,listopad  2019r.

ROK NAUKI

1.09.2019r. do 31.11.2019r.

I rok nauki - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 

241,96 zł

II rok nauki - nie mniej niż 5% ww. wynagrodzenia 

290,35 zł

III rok nauki - nie mniej niż 6% ww. wynagrodzenia 

338,75 zł

UCZEŃ OHP ROK NAUKI

1.09.2019r. do 31.11.2019r.

I rok nauki - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 

193,57 

II rok nauki - nie mniej niż 4% ww. wynagrodzenia 

193,57 zł

Przypominam, że są to stawki minimalne, które należy wypłacać pracownikom młodocianym. Natomiast należy pamiętać, że uczniom z OHP na przyuczeniu stawka wynagrodzenia wynosi zawsze 4% 

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń nie przysługuje w przypadku powtarzania przez młodocianego roku nauki.

Podstawa prawna:
§ 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010).

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2020 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.