Warunki podjęcia zatrudnienia

Absolwent Gimnazjum/ Absolwent Szkoły Podstawowej zamierzający podjąć naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym musi spełniać następujące warunki:

Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Zatrudnianie pracowników w wieku poniżej 15 lat, poza kilkoma wyjątkami, jest zabronione.

Wyjątki te dotyczą:

  • osób niemających 15 lat, które ukończyły gimnazjum,
  • osób niemających 15 lat, które nie ukończyły gimnazjum.

Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:

  • przed zawarciem umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego poddadzą się badaniom lekarskim.  Badania powinny być potwierdzone odpowiednim orzeczeniem lekarskim , wydanym przez uprawnione do tego celu służby medyczne, stwierdzającym, że praca w danym zawodzie nie zagraża zdrowiu młodego człowieka, ani nie ma przeciwwskazań do wykonywania prac wchodzących w zakres nauczanego zawodu.
  • w przypadku zawodów fryzjer, kucharz, cukiernik oraz sprzedawca jeżeli lekarz medycyny zleci młodocianemu wykonanie  badań do celów sanitarno-epidemiologicznych należy dostarczyć wydane przez lekarza orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych o braku przeciwwskazań do wykonywania prac, przy których wykonywaniu istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby lub żywność.
  • W przypadku jeśli uczeń nie ukończył 16 roku życia należy uzyskać  pozytywną opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej,

Zobacz również: Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o pracę

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2019 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.