Przebieg szkolenia zawodowego

Przygotowanie zawodowe młodocianych może odbywać się w formie:

  • nauki zawodu
  • przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Podjęcie pracy w zakładzie rzemieślniczym daje możliwość uzyskania zawodu z przyszłością pod kierunkiem doświadczonych mistrzów szkolących, zapewnia nabycie umiejętności praktycznych, które niezbędne są w pracy w przyszłym zawodzie.

Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych części, praktycznej realizowanej w czasie pracy w zakładzie oraz kształceniu teoretycznemu, które realizowane jest w Branżowej Szkole I stopnia (zasadniczej szkole zawodowej).

Praktyka w naturalnym środowisku pracy i wykonywanie czynności związanych z zawodem oraz bezpośredni kontakt z klientem jest najlepszym  sposobem przygotowania do wykonywania zawodu.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy – ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika i może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu określonych w przepisach dotyczących klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Nauka zawodu, przyuczenie do wykonywania określone pracy odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, która powinna zostać zawarta za pośrednictwem Cechu, co daje gwarancję, iż przyszły pracodawca spełnia wszystkie warunki wymagane do szkolenia uczniów oraz, że jest prawidłowo sporządzona pod względem prawnym.

Czas trwania:

  • Nauka zawodu trwa 36 miesięcy i może ją rozpocząć osoba, która ukończyła gimnazjum,  jest w wieku pomiędzy 16 a 18 rokiem życia
  • Przyuczenie do wykonywania określonej pracy  trwa maksymalnie do 22 miesięcy.

Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladniczym w danym zawodzie. Po zdanym egzaminie młodociany uzyskuje kwalifikacje czeladnicze.

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy kończy się egzaminem sprawdzającym.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2019 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.