Egzamin czeladniczy

Egzamin czeladniczy składa się z dwóch etapów: praktycznego i teoretycznego.

Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej.

Koszt egzaminu : 969,46  zł 

Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.

Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych w Izbie.

Etap teoretyczny egzaminu odbywa się w Izbie Rzemieślniczej lub w innych jednostkach egzaminacyjnych podczas sesji wyjazdowych.

Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu wyboru. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa,
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.

Po wystawieniu ocen z części pisemnej egzaminu rozpoczyna się część ustna, która polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo.

Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut.

Każdy zestaw pytań ustnych składa się z  3 oddzielnych zestawów obejmujących po 3 pytania z każdego tematu. Na zakończenie egzaminu przewodniczący ogłasza wyniki egzaminu. Osoby, które zdały egzamin, otrzymują świadectwo czeladnicze.

Osoby, które nie zdały egzaminu powinny złożyć w Biurze Cechu lub w biurze Izby wypełniony wniosek o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego oraz dowód opłaty za egzamin poprawkowy.

Dokumenty potrzebne do wniosku o Egzamin czeladniczy

 1. wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego, 
 2. zaświadczenie o ukończeniu nauki zawodu wystawione przez pracodawcę i potwierdzone przez Cech, 
 3. dwa aktualne zdjęcia legitymacyjne podpisane imieniem i nazwiskiem,
 4. kopia umowy o prace  oraz  aneksów,
 5. jedno z poniższych :
  • kopia świadectwa ukończenia szkoły zawodowej,
  • kopia świadectwa gimnazjum, ukończonych klas szkoły zawodowej oraz ukończonych kursów zawodowych,
 6. świadectwa pracy  z wcześniejszego zakładu oraz umowy,
 7. potwierdzenie opłaty za egzamin - 969,46zł  przelewem na rachunek nr: 36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 lub płatne gotówką w kasie Cechu.

Wszystkie kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

We wniosku proszę podać adres mailowy, na który ma być wysłana faktura.

Do pobrania:

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.