Sprawdź co się u nas dzieje

Sesja Egzaminacyjna 2023r.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że sesja egzaminacyjna dla uczniów klas III szkół Branżowych I Stopnia odbędzie się w dniach od 15.03.2023 do 16.06.2023r. W związku z tym wnioski o przystąpienie do egzaminu czeladniczego przyjmowane będą w Cechu do dnia

10 lutego 2023r. – obowiązują nowe druki dostępne na stronie Izby Rzemieślniczej w Rybniku

Ponieważ w roku 2022 weszły w życie nowe przepisy (art. 44q ustawy o systemie oświaty – Dz. U. z 2020r, poz. 1327 ze zm.) mówiące o tym, że warunkiem ukończenia szkoły branżowej I stopnia jest przystąpienie do egzaminu czeladniczego nieprzystąpienie przez ucznia do egzaminu skutkować będzie powtarzaniem przez niego ostatniej klasy.

Wniosek bezwzględnie musi posiadać pieczątkę szkoły oraz podpis dyrektora lub osoby upoważnionej.

Przypominamy jednocześnie, że fakt przystąpienia pracownika mło0docianego do egzaminu czeladniczego nie zwalnia go z uczęszczania na praktyczną naukę zawodu (zgodnie z zawartą umową).

Uczniowie otrzymają świadectwa z datą 31.08.2023r.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.