Sprawdź co się u nas dzieje

Nowe stawki wynagrodzeń pracowników młodocianych

Wysokość wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych

okres obowiązywania:  
od  1.09.2022 do  30.11.2022

Wynagrodzenie młodocianych

Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.

Przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2022 r. wyniosło - 6.156,25 zł (Mon. Pol. z 2022 r. poz. 764).

Wyniki egzaminów czeladniczych - 31 sierpnia godzina 8:00

W związku z zakończeniem roku szkolnego 2021/2022

1. Niezwłocznie po otrzymaniu świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia, uczeń zobowiązany jest dostarczyć jego kopię do biura Izby Rzemieślniczej w Rybniku.
2. Obowiązek praktycznej nauki zawodu
Mimo, iż uczniowie – pracownicy młodociani przystąpili do egzaminu czeladniczego lub zawodowego przed datą ukończenia umowy - mają obowiązek uczęszczania na praktyczną naukę zawodu u pracodawcy co najmniej do dnia 31.08.2022r. tj. do dnia uzyskania wyników egzaminów zawodowych.
W związku z tym, że 31 sierpnia 2022r. większość uczniów zakończy praktyczną naukę zawodu, warto podziękować pracodawcy ze lata nauki. Przypominamy, że to dzięki pracodawcom – uczniowie zdobyli swój zawód. Zachęcamy do podziękowania pracodawcom za trud włożony w praktyczną naukę zawodu i umożliwienie jej realizacji w swoich zakładach / firmach.
3. Wyniki egzaminów czeladniczych (patrz ilustracja)
4. Egzamin poprawkowy
Jeżeli wynik egzaminu będzie negatywny - uczeń powinien przystąpić do egzaminu poprawkowego. Egzamin ten obejmuje tylko dział – przedmiot z którego zdający uzyskał ocenę niedostateczną. Pozostała część egzaminu pozostaje zaliczona.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest niezwłoczne złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego oraz dokonanie opłaty za egzamin poprawkowy (w nieprzekraczalnym terminie do 16.09.2022r.)
Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzamin poprawkowy może odbyć się nie wcześniej niż 30 dni od momentu ogłoszenia wyników egzaminów.
Ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie daje tytułu zawodowego - na świadectwie szkolnym nie ma nazwy zawodu. Najważniejszym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe jest świadectwo czeladnicze lub zaświadczenie z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
5. Świadectwo czeladnicze
Uczniowie, którzy zdali egzamin czeladniczy otrzymają świadectwo czeladnicze. Odbiór świadectw będzie możliwy od 30 września. Świadectwo należy odebrać osobiście. W wyjątkowych przypadkach świadectwo może zostać odebrane przez rodzica legitymującego się dowodem osobistym i za pisemnym upoważnieniem.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.