Sprawdź co się u nas dzieje

Zmiany we wnioskach finansowych !

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom, do wniosku o wypłatę refundacji należy dołączyć kopie dowodu opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne. W sytuacjach trudnych i zawiłych można dostarczyć wydane przez ZUS zaświadczenie o niezaleganiu potwierdzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ZUS. 
         Wydruk z portalu PUE ZUS nie jest potwierdzoną urzędowo informacją, którą można przedłożyć w urzędzie, taki wydruk nie będzie uznany. 
oraz 

W związku ze zmianami od 01 stycznia 2022 w dokumentach rozliczeniowych ZUS, informujemy iż do wniosków o refundację, obejmujących okres od Stycznia 2022, należy dołączać kompletne druki deklaracji DRA, które aktualnie składają się z dwóch lub trzech stron. Ostatnia strona deklaracji to ta, na której znajduje się data jej wypełnienia oraz pouczenie o odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy. 

Prosimy również, aby już teraz przygotowali Państwo uzupełnienia o brakujące strony DRA do wniosków finansowych, które zostały złożone w CEiPM do tej pory.

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.