Sprawdź co się u nas dzieje

dot. wniosków o aneks do umów o refundację

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 01 września 2023 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania w zakresie wysokości stawek wynagrodzeń.

Od dnia 01 września br., wysokość stawek wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom będzie wyglądała następująco:

- nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia
w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia
w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- nie mniej niż 7% w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

W związku z powyższym pracodawcy, którzy zawarli umowy o refundację przed 01 września br., będą mogli starać się o aneksowanie tych umów ze względu na zmianę wysokości stawek.

W tym celu należy złożyć do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wniosek o aneksowanie umowy lub umów zawartych przed powyższym terminem (druk w załączeniu ) wraz
z aktualnym oświadczeniem lub zaświadczeniem o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat (rok bieżący i 2 lata wstecz) – druk w załączeniu.

Jeżeli istnieje zagrożenie przekroczenia pomocy de minimis przez pracodawcę należy dołączyć formularz de minimis – druk w załączeniu.

Terminy składania wniosków o aneks:

- Pracodawca, który złoży wniosek o aneksowanie umowy o refundację w nieprzekraczalnym terminie do 30 września br., będzie miał aneksowaną umowę od dnia 1 września 2023 r.

- Pracodawca, który złoży wniosek o aneksowanie umowy o refundację po 30 września br., będzie miał aneksowaną umowę od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym złożył wniosek (np.: wniosek zostanie złożony 5 października, to umowa będzie aneksowana od dnia 1 listopada).

Absolwenci roku 2022/2023 ! WAŻNE !

1. Świadectwo ukończenia szkoły
Niezwłocznie po otrzymaniu świadectwa ukończenia Branżowej Szkoły I stopnia, uczeń zobowiązany jest dostarczyć jego kopię do biura Cechu w Gliwicach - my dostarczymy je do Izby Rzemieślniczej w Rybniku.
2. Obowiązek praktycznej nauki zawodu
Mimo, iż uczniowie – pracownicy młodociani przystąpili do egzaminu czeladniczego lub zawodowego przed datą ukończenia umowy - mają obowiązek uczęszczania na praktyczną naukę zawodu u pracodawcy co najmniej do dnia 31.08.2023r. tj. do dnia uzyskania wyników egzaminów zawodowych.
W związku z tym, że 31 sierpnia 2023r. większość uczniów zakończy praktyczną naukę zawodu, warto podziękować pracodawcy za lata nauki. Przypominamy, że to dzięki pracodawcom – uczniowie zdobyli swój zawód. Zachęcamy do podziękowania pracodawcom za trud włożony w praktyczną naukę zawodu i umożliwienie jej realizacji w swoich zakładach / firmach.
3. Wyniki egzaminów czeladniczych - w załączniku pokazane jest jak zalogować się do systemu.
4. Egzamin poprawkowy
Jeżeli wynik egzaminu będzie negatywny - uczeń powinien przystąpić do egzaminu poprawkowego. Egzamin ten obejmuje tylko dział – przedmiot z którego zdający uzyskał ocenę niedostateczną. Pozostała część egzaminu pozostaje zaliczona.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu poprawkowego jest niezwłoczne złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu poprawkowego oraz dokonanie opłaty za egzamin poprawkowy (w nieprzekraczalnym terminie do 16.09.2023r.).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami egzamin poprawkowy może odbyć się nie wcześniej niż 30 dni od momentu ogłoszenia wyników egzaminów.
Ukończenie szkoły branżowej I stopnia nie daje tytułu zawodowego - na świadectwie szkolnym nie ma nazwy zawodu. Najważniejszym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe jest świadectwo czeladnicze.
5. Świadectwo czeladnicze
Uczniowie, którzy zdali egzamin czeladniczy otrzymają świadectwo czeladnicze. Odbiór świadectw będzie możliwy koniec września/początek października. Świadectwo należy odebrać osobiście. W wyjątkowych przypadkach świadectwo może zostać odebrane przez rodzica legitymującego się dowodem osobistym i za pisemnym upoważnieniem.
6. Branżowa Szkoła II Izby Rzemieślniczej w Rybniku
Fakt ukończenia branżowej szkoły I stopnia nie zamyka możliwości uzyskania średniego (a nawet wyższego) wykształcenia.
Osoby, które chcą uzyskać tytuł technika w zawodzie, zdać maturę (czy udać się na studia) zapraszamy do Branżowej Szkoły II stopnia
Przydatne linki:

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.