Sprawdź co się u nas dzieje

dot. wniosków o aneks do umów o refundację

Szanowni Państwo,

informujemy, iż z dniem 01 września 2023 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania w zakresie wysokości stawek wynagrodzeń.

Od dnia 01 września br., wysokość stawek wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom będzie wyglądała następująco:

- nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia
w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia
w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;

- nie mniej niż 7% w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

W związku z powyższym pracodawcy, którzy zawarli umowy o refundację przed 01 września br., będą mogli starać się o aneksowanie tych umów ze względu na zmianę wysokości stawek.

W tym celu należy złożyć do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży wniosek o aneksowanie umowy lub umów zawartych przed powyższym terminem (druk w załączeniu ) wraz
z aktualnym oświadczeniem lub zaświadczeniem o pomocy de minimis otrzymanej w okresie ostatnich trzech lat (rok bieżący i 2 lata wstecz) – druk w załączeniu.

Jeżeli istnieje zagrożenie przekroczenia pomocy de minimis przez pracodawcę należy dołączyć formularz de minimis – druk w załączeniu.

Terminy składania wniosków o aneks:

- Pracodawca, który złoży wniosek o aneksowanie umowy o refundację w nieprzekraczalnym terminie do 30 września br., będzie miał aneksowaną umowę od dnia 1 września 2023 r.

- Pracodawca, który złoży wniosek o aneksowanie umowy o refundację po 30 września br., będzie miał aneksowaną umowę od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym złożył wniosek (np.: wniosek zostanie złożony 5 października, to umowa będzie aneksowana od dnia 1 listopada).

Kontakt

Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 2

Tel.: +48 32 231 39 92

Tel.: +48 512 733 940

Fax: +48 32 231 94 14

WWW: www.cechrr.gliwice.pl

e-mail: biuro@cechrr.gliwice.pl

NIP: 6310201322
REGON: 000758270
KRS: 0000119506

Rachunek bankowy BZWBK O/Gliwice 
36 1090 1766 0000 0000 7503 3086 

© 2024 Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.