Zgłosznie na szkolenie
 
  Druki Cechu
 
  Regulaminy
 
  Personalne i oświadczenia
 
  Wzory i druki umów
 
  Druki delegacji i poleceń
 
  Wypowiedzenia
 
  Druki pracownicze młodocianych
 
  Druki urlopowe
 
 
  Rybnik - wnioski egzaminacyjne
 
  Katowice - wnioski egzaminacyjne
 
  Pracownicy młodociani
 
  Refundacja
 
  Dofinansowanie
 
 
  Lokal 36,37 m2
 
  Mała sala konferencyjna 80 m2
 
  Duża sala konferencyjna 118 m2
 
  Lokal 23,29 m2
 
  Lokal 16,70 m2
 
 
  Konferencja - Samorząd gospodarczy
 
  Zatrudnimy głównego księgowego
 
  RODO 2018
 
  Ślubowanie uczniów 2017 r.
 
  Certyfikat Zarządzania ISO 29990:2010
 
  Ślubowanie uczniów 2016 r.
 
  Adepci Slaskiego Rzemiosla
 
  Biuro rachunkowe "Rzemieślnik"
 
  Oferta praktyk dla mechaników
 
  70 lat Cechu w Gliwicach
 
  Spotkanie z minister Szumilas
 
  100 zawodów rzemieślniczych
 
  Zmiana rozporządzenia dotyczącego refundacji wynagrodzeń młodocianych od 01.07.2014
 
  Rekrutacja "Gwarancje dla młodzieży" w OHP
 
  Poszukiwanie pracowników
 
 
  IRMiŚP
 
  PUP w Gliwicach
 
  MDK w Gliwicach
 
  GAPP
 
 
  Projekt szkoleniowy w ramach POKL pt. Nowa twarz rzemiosła
 
  Przekwalifikowanie, otwarcie wlasnej dzialalności
 
  Toszecka Akademia Sztuki Kulinarnej
 
 
  Zapytanie o cenę
 
wersja do druku

Dofinansowanie

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

 

Zgodnie z art. 122. ust.1. Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016r. tj. Dz.U. 2018 poz. 996 Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

Termin składania dokumentów :

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie do 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika (termin egzaminu podany jest na zaświadczeniu o wyszkoleniu).

Termin realizacji sprawy :

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Dokumenty potrzebne do złożenia wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika :

  1. Wypełniony druk wniosku o dofinansowanie według JST. właściwej dla miejsca zamieszkania pracownika młodocianego (do pobrania na stronie właściwego urzędu gminy/miasta)
  2. Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,  (pdf)
  3. Oświadczenie dotyczące kosztów z tytułu wyszkolenia
  4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje pedagogiczne oraz kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę u pracodawcy,
  5. Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  6. Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin (dotyczy młodocianego pracownika),
  7. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
  8. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę,
strona główna
biuro Cechu
historia
ośrodek szkolenia
zarząd
uczniowie
galeria
firmy zrzeszone
lokalizacja
kontakt

 

 
©